Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka z dnia 2013-04-03.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W GDAŃSKU ZA POŚREDNICTWEM KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
Sygnatura:
RPO/718591/12/XIX/322.4 RZ
Data sprawy:
2013-04-03
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o odmowie przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonej decyzji mające wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych poprzez ich niewłaściwe zastosowanie prowadzące do błędnego uznania, iż nie została spełniona obligatoryjna przesłanka przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w postaci pozostawania pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, podczas gdy obowiązek wykazania pozostawania pod tą opieką nie obejmował wnioskodawczyni oraz mające wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego poprzez niewyjaśnienie wszystkich okoliczności prawnych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości.

W czasie gdy uczestniczka postępowania była w 10 tygodniu ciąży, dla uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka wystarczyło przedłożenie zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez położną potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży. Nałożenie na uczestniczkę postępowania obowiązku przedłożenia zaświadczenia dotyczącego okresu, gdy do otrzymania stosownego uprawnienia nie było wymagane zaświadczenie o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży, stanowi naruszenie zasady niedziałania prawa wstecz.

 


Data odpowiedzi:
2013-06-27
Opis odpowiedzi:


Skarga uwgzlędniona (wyrok z dnia 27 czerwca 2013 r., sygn. akt III SA/Gd 383/13).