Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej D. K. (sygn. akt SK 7/13) z dnia 2013-04-26.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/726101/13/IV/403.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-26
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej D. K. (sygn. akt SK 7/13).

Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawiła następujące stanowisko: art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w zakresie, w jakim nie przewiduje obowiązku zwrotu nieruchomości przejętych (nabytych) przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 98 ust. 1 tej ustawy, jeżeli stała się ona zbędna na cel publiczny - jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 21 ust. 2 i w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

W ocenie Rzecznika, obowiązujące regulacje prawne umożliwiające wystąpienie z roszczeniem o zwrot nieruchomości przejętych w różnych trybach na cele publiczne oraz odmawiające takiego roszczenia osobom, których grunty przejęto na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego na podstawie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości dokonany na wniosek właściciela w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pozostają w sprzeczności z zasadą równej ochrony praw majątkowych. Zdaniem Rzecznika, obie grupy byłych właścicieli znajdują się w analogicznej sytuacji faktycznej i prawnej. Przyznanie jednym roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, a drugim odmówienie tego prawa nie znajduje konstytucyjnego uzasadnienia. Ponadto, wyłączenie zwrotu nieruchomości przejętej w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, gdy nie zostanie ona wykorzystana na ten cel publiczny, który był przesłanką jej wywłaszczenia, narusza gwarancje przewidziane w Konstytucji RP, które dopuszczają wywłaszczenie "jedynie na cele publiczne".