Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej J. G., dotyczącej pozbawienia lekarza weterynarii możliwości odwołania się od kary dyscyplinarnej upomnienia lub nagany (sygn. akt SK 10/13) z dnia 2013-05-10.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/727043/13/V/1018.11 RZ
Data sprawy:
2013-05-10
Rodzaj sprawy:
skarga konstytucyjna (SK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej J. G., dotyczącej pozbawienia lekarza weterynarii możliwości odwołania się od kary dyscyplinarnej upomnienia lub nagany (sygn. akt SK 10/13).

Orzeczeniem Sądu Izby Lekarsko-Weterynaryjnej lekarzowi weterynarii została wymierzona kara dyscyplinarna - kara upomnienia. Rozpoznający odwołanie od tego orzeczenia Krajowy Sąd Lekarsko-Weterynaryjny utrzymał w mocy orzeczenie wydane w pierwszej instancji. Zainteresowany odwołał się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych za pośrednictwem Krajowego Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego, który odmówił jednak przyjęcia odwołania, z uwagi na brzmienie przepisu art. 46 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. Regulacja będąca przedmiotem skargi konstytucyjnej stanowi ograniczenie konstytucyjnego prawa do sądu poprzez brak możliwości poddania każdego rozstrzygnięcia dyscyplinarnego sądowej kontroli. Zgodnie z kwestionowaną regulacją lekarz weterynarii ma prawo wnieść odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w przypadku gdy sąd lekarsko-weterynaryjny orzekł w drugiej instancji karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu. Z brzmienia tego przepisu wynika, że w przypadku zastosowania pozostałych kar dyscyplinarnych, tj. kary upomnienia i nagany, została wyłączona możliwość wniesienia odwołania do sądu powszechnego. Kwestionowany przepis nie pozwala na uruchomienie procedury i rozstrzygnięcie sprawy przez sąd powszechny. Stanowi również złamanie skierowanego do ustawodawcy zakazu stanowienia prawa, uniemożliwiającego dochodzenie naruszonych wolności i praw przed sądem.

 


Data odpowiedzi:
2013-05-10
Opis odpowiedzi:Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 2 października 2013 r., sygn. akt SK 10/13).