Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz J. M. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Okręgowego w W z dnia 2013-04-12.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/690975/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-04-12
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz J. M. od prawomocnego wyroku łącznego Sądu Okręgowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca rażące i mogące mieć istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia naruszenie art. 572 k.p.k. w związku z art. 85 k.k. poprzez uznanie, że nie zachodzą przesłanki do wydania wyroku łącznego w stosunku do czynów popełnionych przez skazanego w dniach 1 marca 2003 r., 2 marca 2003 r. i w okresie od 18 października 2003 r. do dnia 22 października 2003 r., za które został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w W., co skutkowało nieuzasadnionym umorzeniem postępowania o wydanie wyroku łącznego co do tych czynów. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku łącznego Sądu Okręgowego w zaskarżonej części i przekazanie sprawy temu Sądowi w tym zakresie do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2013-04-12
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 24 maja 2013 r., sygn. akt II KK 107/13).