Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz T. N. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok łączny Sądu Rejonowego w K z dnia 2013-04-22.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/701970/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-04-22
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz T. N. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w K., utrzymującego w mocy wyrok łączny Sądu Rejonowego w K.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 440 k.p.k., polegające na tym, że Sąd II instancji, rozpoznając apelację obrońcy skazanego, niezależnie od granic zaskarżenia, podniesionych zarzutów i wpływu uchybienia na treść orzeczenia, nie przekroczył z urzędu granic środka odwoławczego i utrzymał w mocy rażąco niesprawiedliwe orzeczenie Sądu I instancji, które zapadło z rażącym naruszeniem prawa karnego materialnego, tj. art. 4 § 1 k.k., polegającym na zastosowaniu przez Sąd Rejonowy ustawy nowej i w konsekwencji wymierzeniu, po myśli art. 89 § la k.k., kary łącznej bezwzględnego pozbawienia wolności za zbiegające się przestępstwa, za które wyrokami jednostkowymi orzeczono kary bezwzględnego pozbawienia wolności oraz karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, mimo że w czasie popełnienia zbiegających się przestępstw obowiązywała ustawa względniejsza dla skazanego, gdyż przepis art. 89 § 1 k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 8 czerwca 2010 r., wykluczał możliwość orzeczenia w takiej sytuacji kary łącznej bezwzględnego pozbawienia wolności. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w K. w zaskarżonym zakresie oraz utrzymanego nim w mocy wyroku łącznego Sądu Rejonowego, w części, w jakiej orzeczono wobec skazanego karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i przekazanie sprawy w tym zakresie Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2013-08-22
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 22 maja 2013 r., sygn. akt IV KK 138/13).