Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz S. M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Z z dnia 2013-04-23.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/726916/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz S. M. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Z.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa procesowego, mogące mieć istotny wpływ na jego treść, to jest art. 366 § 1 k.p.k. w związku z art. 70 § 5 k.p.w. i art. 39 § 1 k.p.w., polegające na zaniechaniu wyjaśnienia wszystkich istotnych dla merytorycznego rozstrzygnięcia okoliczności dot. statusu drogi, do której oznakowania odnosi się wniosek o ukaranie oraz ustalenia czy usytuowania znaków drogowych dokonał uprawniony organ i zgodnie z obowiązującą procedurą, pomimo że, ustalenia te są kluczowe dla wyjaśnienia kwestii sprawstwa obwinionego. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego w Z. i umorzenie postępowania przeciwko obwinionemu - na podstawie art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. w związku z art. 45 § 1 k.w. - z powodu ustania karalności zarzucanych mu wykroczeń.

 


Data odpowiedzi:
2013-04-23
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 14 czerwca 2013 r., sygn. akt IV KK 141/13).