Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz S. G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w L., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w R z dnia 2013-04-23.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/711712/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz S. G. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w L., zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego w R.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa procesowego, mogące mieć istotny wpływ na treść zaskarżonego wyroku, a mianowicie art. 106 § 3 k.p.w. i art. 4 k.p.w., polegające na błędnym uznaniu, iż zawiadomienie obwinionego o terminie rozprawy apelacyjnej zostało doręczone prawidłowo w sytuacji, gdy z akt sprawy wynikało, iż obwiniony przebywał pod innym adresem, aniżeli ten, na który wysłane zostało zawiadomienie, co w rezultacie doprowadziło do tego, że S. G., z naruszeniem przysługującego mu prawa do obrony, nie mógł uczestniczyć w tej rozprawie. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w L. w całości i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2013-06-06
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 6 czerwca 2013 r., sygn. akt III KK 140/13).