Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz S. M. od prawomocnego wyroku Sadu Okręgowego w N z dnia 2013-04-23.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/726915/13/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-04-23
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz S. M. od prawomocnego wyroku Sadu Okręgowego w N.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa procesowego, to jest art. 433 § 2 k.p.k. w związku z art. 109 § 2 k.p.w., polegające na nienależytym rozważeniu przez Sąd II instancji zarzutów sformułowanych w apelacji obwinionego poprzez niezweryfikowanie podniesionych w środku odwoławczym argumentów poddających w wątpliwość status drogi, do której oznakowania odnosi się wniosek o ukaranie oraz czy usytuowania znaków drogowych dokonał uprawniony organ i zgodnie z obowiązującą procedurą, w drodze przeprowadzenia w trybie art. 106a k.p.w. stosownych dowodów albo uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy w tym celu Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania, co skutkowało niezasadnym utrzymaniem w mocy wyroku Sądu meriti. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Rejonowego i umorzenie postępowania wobec S. M. - na podstawie art. 5 § 1 pkt 4 k.p.w. w związku z art. 45 § 1 k.w. - z powodu przedawnienia orzekania.