Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie udzielania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego z dnia 2013-05-21.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/715373/12/V/620.3 RZ
Data sprawy:
2013-05-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie udzielania interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego.

W wyniku udzielenia indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wnioskodawca powinien uzyskać jednoznaczne stanowisko Ministra Finansów co do obowiązków wynikających z czynności podejmowanych lub tych, które mają zostać podjęte w przyszłości w przedstawionym stanie faktycznym. W analizowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich interpretacjach dotyczących zobowiązania w podatku akcyzowym związanego ze zdarzeniami przyszłymi - wewnątrzwspólnotowym nabyciem samochodów klasyfikowanych przez urzędy niemieckie jako samochody ciężarowe, organy podatkowe nie wypowiedziały się o prawidłowości klasyfikacji samochodów dokonanej przez wnioskodawców. Interpretacje podatkowe zostały wydane w stanie faktycznym, gdy pojazd nie został jeszcze zakupiony i sprowadzony do kraju. W takich sytuacjach wystąpienie o wydanie interpretacji indywidualnej wydaje się bezprzedmiotowe, bowiem o powstaniu obowiązku podatkowego rozstrzygnie przynależność samochodu do właściwej pozycji CN, co może zostać jednoznacznie stwierdzone dopiero - jak się wydaje - po jego sprowadzeniu do kraju. Przyszli nabywcy samochodów sprowadzanych do Polski z innych państw Unii Europejskiej pozbawieni są zatem ochrony i pomocy w postaci interpretacji indywidualnej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-05-21
Opis odpowiedzi:

Minister Finansów (21.06.2013 r.) wyjaśnił, że organ wydający interpretację ocenia możliwość zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do konkretnego, przedstawionego przez wnioskodawcę, stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i w relacji do niego dokonuje wykładni przepisów prawa, które mają w danej sprawie zastosowanie. Postępowanie w przedmiocie interpretacji bazuje na stanie faktycznym przedstawionym przez wnioskodawcę. Wnioskodawca ma obowiązek wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego. Przepisy Ordynacji podatkowej normujące instytucję interpretacji indywidualnej nie stwarzają Ministrowi Finansów możliwości występowania i przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na temat - czy dany samochód spełnia kryteria bądź też nie - przyporządkowania go do danego kodu CN. Wystąpienie takie byłoby równoznaczne z prowadzeniem postępowania dowodowego, które przy wydawaniu interpretacji jest niedopuszczalne. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego. W przedstawionych w wystąpieniu Rzecznika interpretacjach ocena stanowiska wnioskodawcy opiera się na założeniu o właściwym zaklasyfikowaniu przez wnioskodawcę pojazdu do pozycji CN 8704 - czego organ w toku postępowania interpretacyjnego nie mógł weryfikować. Organ wydający interpretację nie ma prawnych możliwości podważenia ani weryfikowania czy wyjaśniania stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Takie uprawnienia wypaczyłyby cel interpretacji.