Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie tzw. hipoteki odwróconej z dnia 2013-05-22.

Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/717429/12/V/614.1 RZ
Data sprawy:
2013-05-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie tzw. hipoteki odwróconej.

Rzecznik Praw Obywatelskich przekazała w wystąpieniu kolejne wnioski dotyczące utworzenia ram prawnych dla tzw. hipoteki odwróconej. Pomimo przedłużającego się stanu braku regulacji rozwija się obecnie model tzw. sprzedażowy, oparty na instytucji renty lub dożywocia. Wciąż natomiast brak standardowej regulacji, która odnosiłaby się do modelu kredytowego i miałaby w znaczącym stopniu charakter ochronny wobec klienta - seniora. Regulacja prawna mogłaby pozytywnie wpływać także na kształtowanie praktyk na rynku oferującym model sprzedażowy. Opracowane przepisy prawne powinny, mając na uwadze ich funkcję ochronną wobec docelowej grupy klientów, sprzyjać przedstawianiu przez kredytodawców pełnej i rzetelnej informacji o swojej ofercie. Należałoby ponadto rozważyć uregulowanie kwestii obowiązkowego doradztwa prawnego, przez okres np. 2 lat od wejścia w życie ustawy, aby ułatwić zrozumienie praktycznych aspektów oferowanego produktu. Napływające skargi wskazują również, że konieczna jest interwencja ustawodawcy polegająca na dodatkowym uregulowaniu tzw. modelu sprzedażowego. Umowy zawierane w tym segmencie regulowane są w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. Praktyka rynkowa pokazała jednak, że część tych umów zawiera klauzule abuzywne. Rzecznik Praw Obywatelskich wyraziła nadzieję, że wnioski przedstawione w wystąpieniu będą pomocne podczas prowadzonych prac legislacyjnych.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-09-20
Opis odpowiedzi:

Minister Gospodarki (20.09.2013 r.) poinformował, że projekt założeń projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów w dniu 19 września 2013 r. i rekomendowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Dokumentacja dotycząca procedowania propozycji uregulowania renty dożywotniej została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.