Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie stosowania przez przedsiębiorcę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów z dnia 2013-05-15.

Adresat:
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Sygnatura:
RPO/715457/12/I/4.1.7 RZ
Data sprawy:
2013-05-15
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:
Wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie stosowania przez przedsiębiorcę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
Rzecznik Praw Obywatelskich w korespondencji z Delegaturą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawiła sprawę dotyczącą podejrzenia stosowania praktyk dyskryminacyjnych przez przedsiębiorcę, który zróżnicował zasady wstępu do lokalu ze względu na pochodzenie etniczne. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów formułuje zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Z zakazem tym powiązana jest kompetencja Prezesa UOKiK do podjęcia postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i zakończenia takiego postępowania decyzją administracyjną. W ocenie Dyrektora Delegatury UOKiK stopień naruszenia zbiorowych interesów konsumentów w opisanej sprawie jest jednak znikomy. Rzecznik Praw Obywatelskich poinformowała UOKiK, że zachowanie przedsiębiorcy może stanowić przejaw zakazanej dyskryminacji bezpośredniej. Zgodnie z przepisami ustawy o wdrożeniu przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania nierówne traktowanie osób fizycznych ze względu na rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość w zakresie dostępu i warunków korzystania z usług, jeżeli są one oferowane publicznie, jest zakazane bez względu na rangę naruszenia prawa w stosunkach między przedsiębiorcą a konsumentem. Pobieranie opłaty wyłącznie od osób danego pochodzenia etnicznego, wyłącznie ze względu na tę cechę, stanowi jaskrawy przypadek zakazanej dyskryminacji bezpośredniej będącej przejawem naruszenia godności człowieka, której ochrona jest konstytucyjnym obowiązkiem każdego organu władzy publicznej, zobowiązanego do przeprowadzenia stosownego postępowania w trybie przepisanym prawem. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o zbadanie przedstawionej sprawy, w tym o rozważenie przeprowadzenia postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowy interes konsumentów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-09-24
Opis odpowiedzi:

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (13.06.2013 r.) przestawiła stanowisko, zgodnie z którym istnieją wątpliwości co do możliwości zakwalifikowania zasygnalizowanej sprawy jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Niemniej jednak w sprawie zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające, zgodnie z art. 48 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, o którego ustaleniach Rzecznik Praw Obywatelskich zostanie poinformowany.
Dyrektor Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (24.09.2013 r.) poinformowała, że w związku z wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich zostało przeprowadzone postępowanie wyjaśniające, czy w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorcę, właściciela klubu, nastąpiło naruszenie przepisów ustawy uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Materiał dowodowy zebrany w przeprowadzonym postępowaniu nie potwierdził podejrzeń Rzecznika co do naruszania przez klub zasady równego traktowania. Prezes Urzędu ustalił, że wstęp do klubu jest bezpłatny dla wszystkich gości. Ustalony stan faktyczny nie uzasadnia podjęcia przez Prezesa UOKiK jakichkolwiek dalszych działań w przedmiotowej sprawie.