Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz M. K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w O., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w O z dnia 2013-05-16.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/718683/12/II/203.1.2 RZ
Data sprawy:
2013-05-16
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz M. K. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w O., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w O.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące i mające istotny wpływ na jego treść, naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 433 § 2 k.p.k. i art. 457 § 3 k.p.k., polegające na nienależytym rozpoznaniu, podniesionego w apelacjach obrońców, zarzutu naruszenia przez Sąd I instancji prawa karnego materialnego oraz braku w uzasadnieniu wyroku prawidłowej argumentacji zawierającej ocenę tych zarzutów, co w konsekwencji doprowadziło do niezasadnego utrzymania w mocy orzeczenia Sądu meriti, dotkniętego rażącym naruszeniem prawa karnego materialnego. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu drugiej instancji i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania w postępowaniu apelacyjnym.

 


Data odpowiedzi:
2013-05-16
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 16 lipca 2013 r., sygn. akt III KK 176/13).