Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz T. G. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z 1961 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z. z 1960 r z dnia 2013-05-22.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/600481/08/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2013-05-22
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz T. G. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z 1961 r., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Powiatowego w Z. z 1960 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa materialnego, to jest art. 133 § 1 k.k. z 1932 r. w związku z art. 4 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo, polegające na przypisaniu T. G. popełnienia zarzucanego czynu, mimo braku w jego działaniu znamion przestępstwa opisanego w tych przepisach, co miało istotny wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia i wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. oraz utrzymanego nim w mocy wyroku Sądu Powiatowego w Z. i uniewinnienie T. G. od popełnienia przypisanego mu czynu. Przedmiotowa sprawa jest kolejną dotyczącą wydarzeń historycznych z dnia 30 maja 1960 roku, które rozegrały się w Zielonej Górze. Uczestnicy zajść, jakie rozegrały się tego dnia działali w ramach protestu i oporu przeciwko eksmisji Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Św. Jadwigi z budynku zajmowanego przez nią od 1945 roku.

 


Data odpowiedzi:
2013-09-12
Opis odpowiedzi:


Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 12 września 2013 r., sygn. akt V KK 170/13).