Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz J. L. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z dnia 2 grudnia 1960 r., zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego w Z. z dnia 4 lipca 1960 r z dnia 2013-05-23.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/654297/10/II/203.1.15 RZ
Data sprawy:
2013-05-23
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz J. L. od prawomocnego wyroku Sądu Wojewódzkiego w Z. z dnia 2 grudnia 1960 r., zmieniającego wyrok Sądu Powiatowego w Z. z dnia 4 lipca 1960 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa karnego materialnego, to jest art. 133 § 1 k.k. z 1932 r. w związku z art. 4 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo, polegające na przypisaniu oskarżonej popełnienia czynu opisanego w tych przepisach, pomimo braku w jej działaniu znamion tego przestępstwa, co miało istotny wpływ na treść orzeczenia i wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Wojewódzkiego oraz zmienionego nim wyroku Sądu Powiatowego w Z. i uniewinnienie J. L. od popełnienia przypisanego jej czynu. Jak wynika z materiału dowodowego zgromadzonego i ujawnionego w toku postępowania w przedmiocie odtworzenia zniszczonych akt Sądu Powiatowego w Z., zarzucony oskarżonej w akcie oskarżenia czyn w istocie dotyczył wydarzeń związanych z brutalną siłową eksmisją parafii Św. Jadwigi, przeprowadzoną przez siły milicyjne w dniu 30 maja 1960 r. w Zielonej Górze. Ściganie karne i skazanie oskarżonej miało formę represji na uczestnikach społecznego sprzeciwu wobec działań ówczesnej władzy.