Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz K. K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B z dnia 2013-05-23.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/713054/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-05-23
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz K. K. od prawomocnego wyroku nakazowego Sądu Rejonowego w B.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 93 § 2 k.p.w., poprzez wydanie w stosunku do obwinionego wyroku nakazowego w sytuacji, gdy w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wina i okoliczności przypisanego obwinionemu czynu budziły wątpliwości. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku w części dotyczącej obwinionego i umorzenie postępowania przeciwko niemu z powodu ustania karalności przypisanego mu czynu.

 


Data odpowiedzi:
2013-07-16
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 16 lipca 2013 r., sygn. akt III KK 183/13).