Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz A. B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W z dnia 2013-05-23.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/714654/12/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2013-05-23
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz A. B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w W. utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu orzeczeniu rażące naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 109 § 2 k.p.w. oraz art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w., polegające na tym, że Sąd odwoławczy, rozpatrując apelację obwinionego, niezależnie od granic zaskarżenia, podniesionych zarzutów i wpływu uchybienia na treść orzeczenia, nie przekroczył z urzędu granic środka odwoławczego i utrzymał w mocy orzeczenie Sądu pierwszej instancji, które zapadło z naruszeniem prawa procesowego, a mianowicie art. 5 § 1 pkt 9 k.p.w. w związku z art. 17 § 3 k.p.w., poprzez ukaranie A. B. za popełnienie wykroczenia, pomimo istnienia negatywnej przesłanki procesowej w postaci braku skargi uprawnionego oskarżyciela, co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą określoną w art. 104 § 1 pkt 7 k.p.w. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu II instancji oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Sądu I instancji i umorzenie postępowania w stosunku do A. B. z powodu braku skargi uprawnionego oskarżyciela oraz przedawnienia karalności wykroczeń.

 


Data odpowiedzi:
2013-08-13
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 13 sierpnia 2013 r., sygn. akt V KK 168/13).