Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, 27 września w godzinach 16:00 - 19:00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz T. S. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w L. uchylającego częściowo wyrok łączny Sądu Okręgowego w L z dnia 2013-06-04.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/612614/09/II/203 RZ
Data sprawy:
2013-06-04
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz T. S. od prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w L. uchylającego częściowo wyrok łączny Sądu Okręgowego w L.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. i art. 575 § 2 k.p.k., polegające na wyrażeniu błędnego poglądu prawnego, że wyrok łączny Sądu Okręgowego w L. wydany w sprawie IV K

./06 nie utracił mocy, podczas gdy po dacie jego wydania uchylone zostało prawomocne postanowienie o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem w sprawie IV K

./99, stanowiące podstawę wydania tegoż wyroku łącznego, co w efekcie doprowadziło do uchylenia zaskarżonego wyroku Sądu I instancji i niezasadnego umorzenia postępowania w tym zakresie. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Apelacyjnego w L. w zaskarżonej części i przekazanie sprawy temu Sądowi, w tym zakresie, do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

 


Data odpowiedzi:
2013-08-08
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 8 sierpnia 2013 r., sygn. akt III KK 203/13).