Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis uchwały Rady Miasta W. w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w izbie wytrzeźwień z dnia 2013-05-24.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY M ST WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/732006/13/II/716 RZ
Data sprawy:
2013-05-24
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na przepis uchwały Rady Miasta W. w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w izbie wytrzeźwień.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca zaskarżonemu § 1 uchwały naruszenie art. 94 Konstytucji RP, art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej i wnosi o stwierdzenie jego nieważności.

Stosownie do § 1 uchwały ustala się wysokość opłaty związanej z pobytem w izbie wytrzeźwień, w kwocie 250 zł. Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień jest daniną publiczną. Materia należąca do zakresu prawa daninowego może zostać uregulowana przez organy samorządu terytorialnego wyłącznie poprzez akty prawa miejscowego. Upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego musi być wyraźne. Tymczasem powołane jako podstawa wydania § 1 uchwały przepisy ustaw nie zawierają upoważnienia dla organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do uregulowania w akcie rangi prawa miejscowego materii daniny publicznej. W konsekwencji zaskarżony przepis jest także niezgodny z art. 94 Konstytucji RP, skoro reguluje materię świadczenia publicznoprawnego w oparciu o przepisy ustaw, które nie zawierają stosownego upoważnienia.

 


Data odpowiedzi:
2013-10-15
Opis odpowiedzi:Skarga oddalona (wyrok z dnia 15 października 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 1436/13).