Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Wojewody Podlaskiego w sprawie incydentów o charakterze rasistowskim z dnia 2013-06-03.

Adresat:
WOJEWODA PODLASKI
Sygnatura:
RPO/666658/11/I/4 RZ
Data sprawy:
2013-06-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Wojewody Podlaskiego w sprawie incydentów o charakterze rasistowskim.
W ostatnim czasie w województwie podlaskim mają miejsce coraz częstsze i coraz bardziej brutalne akty ksenofobii, antysemityzmu i rasizmu. W ciągu ostatnich kilku miesięcy doszło do trzech podpaleń drzwi mieszkań cudzoziemców oraz kilku pobić na tle narodowościowym. Z zadowoleniem należy więc przyjąć inicjatywę powołania przez Wojewodę Podlaskiego Zespołu do spraw przeciwdziałania aktom ksenofobii i rasizmowi w województwie podlaskim. Każda inicjatywa, która wzmacnia działania podejmowane na rzecz walki z przestępczością o podłożu narodowościowym zasługuje na aprobatę. Zjawisko rasizmu jest pogwałceniem podstawowych praw poszczególnych jednostek i grup, a także stanowi poważne zagrożenie dla porządku publicznego. Naświetlenie zjawiska rasizmu oraz związanej z nim nietolerancji i ksenofobii w naszym kraju i pokazanie pewnych kierunków, w których należy podejmować działania, by zmienić obecną sytuację, ma ogromne znaczenie dla stabilnego funkcjonowania społeczeństwa i poszanowania podstawowych praw i wolności każdego człowieka i obywatela. W obliczu rosnącej wielokulturowości i utrzymujących się stereotypowych ocenach różnych grup ludności, pojawia się szereg wyzwań zarówno dla rządzących, jak i całego społeczeństwa polskiego. Organy państwowe powinny kreować i realizować taką politykę społeczną, która zapewni wszystkim mieszkańcom kraju, niezależnie od ich narodowości czy pochodzenia etnicznego, przestrzeganie praw człowieka, w tym ochronę przed przemocą. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o wskazanie, jakie działania planowane są na terenie województwa podlaskiego we wskazanym zakresie.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-06-27
Opis odpowiedzi:

Wojewoda Podlaski (27.06.2013 r.) przedstawił szczegółową informację o działaniach podejmowanych na terenie województwa podlaskiego w celu wyeliminowania zdarzeń o znamionach agresji i nietolerancji wobec cudzoziemców. Praca edukacyjna na poziomie województwa trwa już od dawna. Podczas spotkań zespołu ds. mniejszości narodowych i etnicznych omawiane są problemy, ustalane wspólne rozwiązania i propozycje z zakresu edukacji. Wraz z zespołem ds. mniejszości prowadzona jest kampania społeczna na rzecz tolerancji "Podlasie - różnorodna jedność", skierowana do dzieci i młodzieży. W wyniku spotkań Zespołu ds. Przeciwdziałania Aktom Ksenofobii i Rasizmowi na terenie województwa podlaskiego znacznie poprawiła się komunikacja pomiędzy organizacjami pozarządowymi, uczelniami a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo mieszkańców miasta, w tym i obcokrajowców. Podjęto szereg działań, m.in. wzmożono działania operacyjno-dochodzeniowe; Policja i Straż Graniczna uruchomiły numery telefonów zaufania dla obcokrajowców; trwa szkolenie antydyskryminacyjne dla przedstawicieli Komendy Głównej Straży Granicznej i naczelników ośrodków strzeżonych dla cudzoziemców; w Białymstoku założono dodatkowe kamery monitoringu miejskiego; Wojewoda Podlaski wystąpił z pismem do samorządów obligując je do niezwłocznego zamalowywania haseł i znaków rasistowskich na terenie gmin; przekazano organizacjom pozarządowym, uczelniom oraz służbom ulotki w formie pakietu jednolitych informacji z infoliniami oraz sposobem zgłaszania zdarzeń o charakterze rasistowskim; przystąpiono do opracowania programu przekazywania wiedzy uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych w zakresie budowy postaw tolerancji (planowanie wdrożenie programu to rok 2014). W 2013 r. zostanie uruchomiony pilotażowy projekt aktywizacji lokalnych społeczności na białostockich osiedlach, na których dochodziło do aktów rasizmu.