Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w R., wydanego w sprawie z wniosku A. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem z dnia 2013-04-09.

Adresat:
SĄD NAJWYZSZY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM SĄDU APELACYJNEGO W RZESZOWIE
Sygnatura:
RPO/715341/12/III/301.1 RZ
Data sprawy:
2013-04-09
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do SN w sprawach pracy (SKP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w R., wydanego w sprawie z wniosku A. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o wcześniejszą emeryturę z tytułu opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem.

Organ rentowy, w wyniku wszczęcia postępowania wyjaśniającego, odmówił wnioskodawczyni prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu opieki sprawowanej nad chorym dzieckiem i wstrzymał jej wypłatę od 1 lutego 2012 r., uchylając równocześnie decyzję z dnia 19 kwietnia 2000 r. W ocenie Rzecznika podstawę do ponownego postępowania w sprawie ustalenia prawa do emerytury nie stanowiło ujawnienie nowego dowodu, lecz wyłącznie odmienna ocena dowodu, tj. zaświadczenia lekarskiego, przeprowadzona przez organ rentowy. Nieograniczona w czasie możliwość rekwalifikacji dowodów, które stanowiły podstawę wydania pierwotnej decyzji potwierdzającej nabycie prawa, nie spełnia standardów wynikających z konstytucyjnej zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Dopuszczenie możliwości ponownego ustalenia prawa do świadczeń w oparciu o odmienną ocenę raz już zweryfikowanych dowodów uznanych za wystarczające narusza w sposób nieproporcjonalny równowagę pomiędzy uzasadnionym interesem jednostki a interesem publicznym, podważając konstytucyjne zasady ochrony socjalnej jednostki.