Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego ze skargi "F." S.A. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 2008 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci recyklingu pojazdów z dnia 2012-12-12.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/613228/09/V/623 RZ
Data sprawy:
2012-12-12
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wydanego ze skargi "F." S.A. na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 27 listopada 2008 r. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci recyklingu pojazdów.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o oddalenie skargi kasacyjnej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Spółka zakwestionowała prawidłowość dokonanej przez organ wykładni przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, czego konsekwencją było obciążenie Spółki opłatą za brak posiadania stosownej sieci. Zastosowana w omawianym zakresie przez organy administracji publicznej wykładnia przepisów staje się swoistą pułapką zastawioną na podmioty zobowiązane do zapewnienia sieci recyklingu, bowiem niezależnie od starań tych podmiotów, według organów administracji publicznej, powinni zostać ukarani w sposób tożsamy zarówno ci, którzy zaniechali utworzenia sieci jak i ci, którzy w krótkim czasie danym przez ustawodawcę utworzyli, z małymi wyjątkami, taką sieć. Wykładnia regulacji z zakresu naliczania opłaty za brak sieci w 2006 roku, dokonana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, pozwala na urzeczywistnienie standardów konstytucyjnych na etapie stosowania prawa przez sądy. W opinii Rzecznika, niezwykle istotne jest ukształtowanie jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w zakresie poboru opłaty za brak sieci za 2006 rok, w sytuacji, gdy decyzja organu została wydana po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

 


Data odpowiedzi:
2012-12-12
Opis odpowiedzi:

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich i oddalił skargę kasacyjną Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (wyrok z dnia 8 stycznia 2013 r., sygn. akt II OSK 2373/12).