Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie realizacji uprawnień emerytowanych funkcjonariuszy Policji do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego z dnia 2013-06-06.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/653177/10/IV/504.5 RZ
Data sprawy:
2013-06-06
Rodzaj sprawy:
wniosek do NSA o wykładnię przepisów (WPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie realizacji uprawnień emerytowanych funkcjonariuszy Policji do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o rozstrzygnięcie, czy w sytuacji pozostawania w obrocie prawnym decyzji ostatecznej, przyznającej emerytowanemu funkcjonariuszowi Policji uprawnienie do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, wydanej przed dniem 1 stycznia 2006 r., dopuszczalne jest wydanie decyzji odmawiającej wypłaty tego świadczenia, bądź umarzającej postępowanie wszczęte przez emerytowanego funkcjonariusza Policji ?

W jednym z wyroków NSA stwierdził, że decyzja o odmowie wykonania czynności wypłaty równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego nie ma uzasadnienia w obowiązujących przepisach, dopóki decyzja ostateczna przyznająca emerytowanemu funkcjonariuszowi Policji prawo do równoważnika pieniężnego nie zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego. W innym orzeczeniu NSA wskazał natomiast, że emerytowanemu funkcjonariuszowi Policji nie przysługuje uprawnienie do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego, nawet wówczas, gdy przed dniem 1 stycznia 2006 r. zapadła decyzja przyznająca mu to uprawnienie. Opowiedzenie się przez Rzecznika za jedną z koncepcji wydaje się niezmiernie trudne, bowiem obie linie orzecznicze odwołują się do zasad konstytucyjnych. Zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych pozostaje w ścisłej relacji z zasadą ochrony praw nabytych, która jednak dotyczy praw nabytych słusznie, na podstawie prawa powstałego zgodnie z konstytucyjnymi zasadami jego tworzenia. Podstawą przyznania prawa podmiotowego jednostce może być tylko przepis rangi ustawowej, podczas gdy nabycie uprawnień do równoważnika pieniężnego przez emerytów i rencistów policyjnych nastąpiło na podstawie rozporządzenia wydanego z przekroczeniem upoważnienia ustawowego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-11-25
Opis odpowiedzi:


Wniosek uwzględniony (uchwała z dnia 25 listopada 2013 r., sygn. akt I OPS 9/13). Naczelny Sąd Administracyjny podjął następującą uchwałę: Po wejściu w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. Nr 266, poz. 2246) postępowanie o wypłatę równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego emerytowanemu funkcjonariuszowi Policji podlega umorzeniu, mimo pozostawania w obrocie prawnym, wydanej przed 1 stycznia 2006 r. decyzji przyznającej policjantowi lub emerytowanemu funkcjonariuszowi Policji uprawnienie do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.