Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych potencjalnych dawców szpiku z dnia 2013-06-06.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/669911/11/I/115.1 RZ
Data sprawy:
2013-06-06
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przetwarzania danych osobowych potencjalnych dawców szpiku.

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżyła niektóre przepisy ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów, przewidujące gromadzenie i przetwarzanie w rejestrze potencjalnych dawców szpiku kostnego danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, miejsce urodzenia, adres miejsca zamieszkania, PESEL. Zdaniem Rzecznika niezgodny z Konstytucją RP jest także przepis tej ustawy zobowiązujący do udostępnienia danych z rejestru Ministrowi Zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej.

W rejestrze dawców szpiku prowadzonym przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji "Poltransplant" zamieszcza się dane potencjalnego dawcy szpiku. Jednocześnie taki sam katalog danych gromadzony jest przez ośrodki dawców szpiku, które mają obowiązek niezwłocznie przekazywać do rejestru dane osobowe potencjalnych dawców szpiku. Dane osobowe dawcy nie mają żadnego znaczenia dla uruchomienia procedury doboru szpiku kostnego dla pacjenta, która pozostaje w gestii ośrodka dawców szpiku. Zasadne jest przekazywanie do rejestru szpiku i krwi pępowinowej jedynie tych danych, które są konieczne dla wykonania jego zadań. Nałożenie obowiązku przetwarzania niektórych danych o potencjalnych dawcach szpiku przez "Poltransplant" w ramach prowadzenia krajowego rejestru szpiku i krwi pępowinowej oraz przekazywanie ich Ministrowi Zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej nie spełnia zasady przydatności z punktu widzenia celów polityki zdrowotnej. Nie służy też ochronie innych konstytucyjnych wartości, a w związku z tym ograniczenia prywatności i autonomii informacyjnej jednostki wprowadzone przez te przepisy nie spełniają warunku niezbędności w demokratycznym państwie prawnym.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: