Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania z dnia 2013-05-20.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POŚREDNICTWEM WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W KRAKOWIE
Sygnatura:
RPO/732155/13/IV/404.1 RZ
Data sprawy:
2013-05-20
Rodzaj sprawy:
skarga kasacyjna do NSA (NSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania.

Starosta orzekł w decyzji o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz powiatu i o przysługiwaniu tego odszkodowania na rzecz dwóch współwłaścicieli. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że odszkodowanie nie należy się trzeciemu współwłaścicielowi, ponieważ nie wniósł w ustawowym terminie wniosku o przyznanie odszkodowania. W odwołaniu od decyzji współwłaściciel wskazał, że nie wiedział o obowiązku wniesienia wniosku, a pisma kierowane do niego w toku postępowania administracyjnego nie były mu doręczane.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę współwłaściciela nieruchomości na decyzję wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania. Sąd uznał, że wobec niezłożenia w ustawowym terminie wniosku o przyznanie odszkodowania współwłaściciel nieruchomości utracił możliwość uzyskania odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości będącej przedmiotem jego współwłasności. W ocenie sądu, roszczenie o odszkodowanie podlega dochodzeniu odrębnie przez każdego ze współwłaścicieli. W konsekwencji niewniesienie przez jednego ze współwłaścicieli w terminie wniosku o odszkodowanie spowodowało wygaśnięcie jego roszczenia odszkodowawczego, co przesądza o braku jego interesu prawnego w rozstrzygnięciu postępowania o ustalenie odszkodowania, prowadzonego na wniosek pozostałych współwłaścicieli nieruchomości. Zdaniem Rzecznika wykładnia przepisu będącego podstawą prawną przyznania odszkodowania nie daje podstaw do wykluczenia z kręgu uprawnionych do odszkodowania tych współwłaścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli wniosku w terminie ustawowym, jeżeli choć jeden z nich złożył taki wniosek. Rzecznik wnosi o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu do ponownego rozpoznania.