Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie ujednolicenia procedury stosowanej przez Policję w sytuacji założenia przez podmiot prywatny blokady na koła pojazdu zaparkowanego poza drogą publiczną z dnia 2013-06-14.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/722766/13/XVIII/208 RZ
Data sprawy:
2013-06-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie ujednolicenia procedury stosowanej przez Policję w sytuacji założenia przez podmiot prywatny blokady na koła pojazdu zaparkowanego poza drogą publiczną.

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi na brak skutecznych działań ze strony Policji w sytuacjach zakładania przez podmioty prywatne blokad na koła pojazdów zaparkowanych na terenie znajdującym się poza drogą publiczną. Obowiązujące obecnie przepisy prawne nie precyzują, czy funkcjonariusze Policji powinni w takim przypadku podejmować czynności służbowe prowadzące do przymuszenia osoby prywatnej do zdjęcia blokady. Praktyka stosowana w tym zakresie jest rozbieżna. Z jednej strony stwierdza się, że samo założenie blokady na koło pojazdu na terenie znajdującym się poza drogą publiczną nie jest przestępstwem lub wykroczeniem, zatem brak jest podstaw prawnych do żądania przez funkcjonariuszy Policji usunięcia blokady przez zarządcę terenu prywatnego. Natomiast według drugiej interpretacji, założenie blokady wyczerpuje znamiona przestępstwa bądź wykroczenia w postaci uczynienia rzeczy niezdatną do użytku. Funkcjonariusze Policji powinni więc podjąć interwencję i wezwać osobę naruszającą prawo do zdjęcia blokady, a w razie niepodporządkowania się wezwaniu zastosować adekwatne środki, celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o rozważenie potrzeby podjęcia działań, których następstwem będzie ustalenie jednolitej i jednoznacznej procedury postępowania przez funkcjonariuszy Policji w opisanych przypadkach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-11-27
Opis odpowiedzi:


Komendant Główny Policji (27.11.2013 r.) wskazał w odpowiedzi na orzeczenia sądów odmawiające wszczęcia postępowania albo umarzające postępowanie przeciwko osobom, które sprawując nadzór na drogami na terenach prywatnych, zakładały blokady na koła pojazdów parkujących na tych drogach (parkingach) nielegalnie. W istotny sposób stanowisko sądów odbiega od przyjętej przez Policję interpretacji przepisów w zakresie czynienia rzeczy niezdatną do użytku. W celu ujednolicenia stanowiska w omawianej sprawie, zapewniającego z jednej strony ochronę praw właścicieli terenów prywatnych, z drugiej zaś - ochronę praw użytkowników pojazdów, skierowano pismo do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości z prośbą o odniesienie się do stanowiska Komendy Głównej Policji.