Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich



Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontaktowania się osób pozbawionych wolności z pełnomocnikiem niebędącym radcą prawnym lub adwokatem z dnia 2013-06-13.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/709791/12/II/704.2 RZ
Data sprawy:
2013-06-13
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie kontaktowania się osób pozbawionych wolności z pełnomocnikiem niebędącym radcą prawnym lub adwokatem.

Podczas rozpatrywania w Biurze RPO sprawy indywidualnej dostrzeżono problem braku w obowiązującym systemie prawnym regulacji normującej kwestię sposobu kontaktowania się osób pozbawionych wolności z pełnomocnikiem reprezentującym je przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, niebędącym radcą prawnym lub adwokatem. Przepisy Kodeksu karnego wykonawczego odnoszą się wyłącznie do sposobu kontaktowania się osadzonych z pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym. Tymczasem Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wyraźnie stanowi, że przedstawicielem działającym w imieniu skarżącego przed Trybunałem może być również inna osoba zaaprobowana przez Przewodniczącego Izby. Osoby pozbawione wolności, przebywające w polskich jednostkach penitencjarnych, coraz częściej wnoszą skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W związku z tym pełnomocnik niebędący adwokatem lub radcą prawnym, reprezentujący osadzonego przed Trybunałem, powinien mieć zapewniony taki sam sposób kontaktowania się z osobą pozbawioną wolności, jak profesjonalny pełnomocnik. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o odniesienie się do przedstawionego zagadnienia i rozważenie możliwości podjęcia odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-06-13
Opis odpowiedzi:

Minister Sprawiedliwości (29.08.2013 r.) wyraził opinię, że propozycja Rzecznika Praw Obywatelskich dotycząca nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego w celu uwzględnienia rozwiązań zawartych w Regulaminie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydaje się zasadna. Dokładny kształt nowelizacji wymaga jednak uwzględnienia potrzeb prowadzonego postępowania karnego oraz prewencji ogólnej.