Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie uwzględniania w przeprowadzanych kontrolach warunków studiowania osób z niepełnosprawnością z dnia 2013-06-24.

Adresat:
POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA
Sygnatura:
RPO/729424/13/I/106.7 RZ
Data sprawy:
2013-06-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie uwzględniania w przeprowadzanych kontrolach warunków studiowania osób z niepełnosprawnością.
Zgodnie z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym do podstawowych zadań uczelni należy stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych. Polska Komisja Akredytacyjna poza oceną jakości kształcenia na kierunkach studiów może także dokonywać oceny działalności podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. Rzecznik Praw Obywatelskich popiera postulat Parlamentu Studentów RP, aby Polska Komisja Akredytacyjna uwzględniała w przeprowadzanych kontrolach zagadnienia związane ze stwarzaniem przez uczelnie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych. Przedmiotem kontroli powinny być m.in.: możliwość zapewnienia studentowi z niepełnosprawnością wsparcia ze strony asystenta osoby niepełnosprawnej lub tłumacza języka migowego podczas zajęć dydaktycznych, egzaminów oraz zaliczeń; dostępność infrastruktury do potrzeb osób z dysfunkcją narządu wzroku; możliwość udziału studentów z niepełnosprawnością w zajęciach dydaktycznych dostosowanych do ich potrzeb; wsparcie psychologa dla studentów z trudnościami w procesie nauki wynikającymi z niepełnosprawności; uwzględnienie potrzeb kandydatów z ograniczoną sprawnością podczas rozmów wstępnych na studia; informacje na temat liczby studentów z niepełnosprawnością partycypujących w programach mobilności zagranicznej. Kontrole te powinny być przeprowadzane przez odpowiednio przeszkolonych ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: