Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania naboru do przedszkoli i szkół z dnia 2013-06-24.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/654450/10/I/106.9 RZ
Data sprawy:
2013-06-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania naboru do przedszkoli i szkół.
Zbliżający się termin wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność z Konstytucją przepisu ustawy o systemie oświaty stanowiącego podstawę do wydania rozporządzenia regulującego kwestię przeprowadzania naboru do przedszkoli i szkół publicznych, a także napływające skargi obywateli zaniepokojonych niepewnością co do podstaw rekrutacji do przedszkoli i szkół zwróciły uwagę Rzecznika na problem opisany w wystąpieniu. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wytyczne ustawowe nie spełniały wymogów konstytucyjnych i w konsekwencji pozostawiały organowi władzy wykonawczej zbyt dużą swobodę w ustanawianiu zasad rekrutacji. W wyroku zwrócono także uwagę na fakt, że nabór do przedszkoli i szkół, ze względu na ścisły związek z konstytucyjną gwarancją równego i powszechnego dostępu do nauki, należy do materii ustawowej. Przyznanie pewnym grupom pierwszeństwa w procesie rekrutacji, z uwagi na to, że prowadzi do ograniczenia w korzystaniu z wolności i praw innych osób, nie może być uregulowane w akcie normatywnym rangi podustawowej. Podobne uwagi odnoszą się do unormowania zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i ich rodzin. Ponadto brak regulacji procedury przeprowadzania rekrutacji powoduje, że nie można odwołać się od decyzji o nieprzyjęciu do przedszkola lub szkoły. Nowelizacja ustawy powinna jasno określać model sądowej kontroli decyzji podejmowanych w procesie rekrutacji. Zasady rekrutacji regulowane są nie tylko w aktach prawa powszechnie obowiązującego, ale wynikają także ze statutów placówek. Granica dopuszczalności tworzenia własnych zasad naboru powinna być precyzyjnie uregulowana w aktach prawa powszechnie obowiązującego i musi mieć wyraźną podstawę ustawową. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o poinformowanie o stanie prac nad nowelizacją przepisów regulujących kwestię przeprowadzania naboru do przedszkoli i szkół.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-07-08
Opis odpowiedzi:

Minister Edukacji Narodowej (08.07.2013 r.) poinformowała, że w prowadzonych w Ministerstwie pracach nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty projektowane są przepisy uwzględniające wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zakresie rekrutacji do publicznych przedszkoli i publicznych szkół i placówek oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. Zmiany istniejących przepisów dotyczą w szczególności określenia na poziomie ustawowym: kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół i placówek oświatowych, zasad przeprowadzania rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół i placówek oświatowych, procedury przeprowadzania rekrutacji, w tym procedury odwoławczej w przypadku nieprzyjęcia dziecka lub ucznia do publicznego przedszkola lub publicznej szkoły oraz zasady ujawniania i przetwarzania danych osobowych uczestników procesu rekrutacji. Planowany termin przekazania projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty do konsultacji z partnerami społecznymi, związkami zawodowymi i innymi resortami ustalono na 30 lipca 2013 r.