Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie uwzględnienia edukacji antydyskryminacyjnej przy programowaniu funduszy UE z dnia 2013-06-28.

Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/716232/12/I/120 RZ
Data sprawy:
2013-06-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie uwzględnienia edukacji antydyskryminacyjnej przy programowaniu funduszy UE.
Polska znajduje się obecnie na etapie programowania funduszy UE na lata 2014 -2020. Organy zajmujące się programowaniem i systemem wdrażania środków UE stoją przed trudnym zadaniem określenia celów, na które Polska przeznaczy pieniądze z unijnych funduszy, mających istotne znaczenie dla wspomagania przemian w Polsce. Niezmiernie istotne z punktu widzenia wdrażania i upowszechniania edukacji antydyskryminacyjnej są działania w obszarze "Edukacja". Rzecznik Praw Obywatelskich, wykonując zadania organu ds. równego traktowania na podstawie ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, któremu powierzono wykonywanie zadań wspierających realizację zasady równego traktowania, dostrzega potrzebę upowszechniania edukacji antydyskryminacyjnej, jako jednego z narzędzi przeciwdziałania dyskryminacji. Dlatego też Rzecznik postuluje włączenie do listy potencjalnych beneficjentów i grup docelowych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wdrożenie edukacji antydyskryminacyjnej jest niezmiernie istotnym działaniem z punktu widzenia kształtowania świadomości obywateli. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie uwzględnienia przy nowym okresie programowania zagadnień związanych z edukacją antydyskryminacyjną.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-07-16
Opis odpowiedzi:

Minister Rozwoju Regionalnego (16.07.2013 r.) poinformowała, że Ministerstwo czuwa nad zapewnieniem przestrzegania zasady równości szans i niedyskryminacji we wszystkich programach współfinansowanych ze środków unijnych, będących częścią polityki spójności. W sposób szczególny działania antydyskryminacyjne podejmowane są w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest m.in. wzrost zatrudnienia, poprawa systemu kształcenia i szkolenia, a także działania prowadzone na rzecz pełnego włączenia społecznego osób zagrożonych marginalizacją. Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów logiką interwencji funduszy unijnych, określoną w Założeniach do Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020, EFS będzie wdrażany w Polsce równolegle na poziomie centralnym - w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój oraz na poziomie regionalnym, poprzez regionalne programy operacyjne. Umowa Partnerstwa zakłada, że bezpośrednie wsparcie, zmierzające do poprawy m.in. sytuacji kobiet na rynku pracy, będzie prowadzone z poziomu regionalnego, podczas gdy działania zmierzające do przyjęcia rozwiązań instytucjonalnych, modelowych i legislacyjnych - z poziomu centralnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowując wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapisy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, bierze pod uwagę różne czynniki wpływające na kształt projektowanego wsparcia, w tym rozważy możliwość wprowadzenia do zakresu interwencji EFS elementów edukacji antydyskryminacyjnej oraz postulatów wynikających z Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania - w zakresie, w jakim będzie to możliwe zgodnie z przyjętą logiką interwencji funduszy strukturalnych.