Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 2013-07-03.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/601727/08/I/104 RZ
Data sprawy:
2013-07-03
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

W dniu 15 czerwca 2010 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał wyrok w sprawie skargi Grzelak przeciwko Polsce. Sprawa dotyczyła realizacji polskich przepisów regulujących organizowanie w szkołach lekcji religii oraz etyki. Niestety, w opinii Rzecznika, mimo upływu trzech lat od wydania tego wyroku systemowe problemy związane z nauczaniem etyki w polskich szkołach, wskazane przez strasburski Trybunał, nadal nie zostały rozwiązane. Brak zauważalnego postępu w nieuchronny sposób powoduje, że standardy Rady Europy w tym obszarze nie są w polskim państwie respektowane. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nadal nie jest wykonany przez państwo polskie w sposób zadowalający. Nie rozwiązano przede wszystkim problemów związanych z organizacją nauczania etyki w szkołach publicznych. Lekcje etyki dla uczniów nieuczęszczających na religię, szczególnie w sytuacji gdy stopień z przedmiotu religia/etyka uwzględniany jest przy obliczaniu średniej wyników w nauce, stanowią istotne uzupełnienie przedstawianej oferty edukacyjnej. W sprawie nauczania w szkołach etyki Rzecznik wielokrotnie występował do Ministra Edukacji Narodowej. Sygnały napływające do Rzecznika, a także dane przedstawiane przez MEN wskazują, iż faktyczna dostępność do nauki etyki w polskich szkołach pozostawia wiele do życzenia. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o wyjaśnienie przyczyn niepodjęcia konkretnych działań na rzecz systemowego wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Grzelak przeciwko Polsce, przedstawienie stanowiska dotyczącego zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, a także przedstawienie planu działań mających na celu realizację przedmiotowego wyroku wraz z harmonogramem.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: