Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku uprawnień żołnierzy do zabezpieczenia społecznego w razie choroby powodującej niezdolność do pracy w okresie przypadającym po wygaśnięciu kontraktu z dnia 2013-07-08.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/717886/12/III/303.7.3 RZ
Data sprawy:
2013-07-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku uprawnień żołnierzy do zabezpieczenia społecznego w razie choroby powodującej niezdolność do pracy w okresie przypadającym po wygaśnięciu kontraktu.

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga byłego żołnierza, który w wyniku wygaśnięcia kontraktu został zwolniony z zawodowej służby wojskowej. W czasie trwania służby korzystał ze zwolnienia lekarskiego obejmującego zarówno okres pełnienia służby wojskowej jak i po jego zwolnieniu. Zainteresowany wystąpił do ZUS z wnioskiem o przyznanie zasiłku chorobowego za okres po zwolnieniu ze służby wojskowej. Otrzymał jednak decyzję odmowną uzasadnioną brakiem prawa do tego zasiłku z uwagi na nieodprowadzanie do ZUS, dla tej grupy żołnierzy, składek na ubezpieczenie chorobowe. Zgodnie z ustawą o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, jeżeli żołnierz zwolniony z czynnej służby nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłaconego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, właściwy organ przekazuje do ZUS składki za ten okres, przewidziane w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Wydane na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekazywania do ZUS składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od uposażeń żołnierzy zwolnionych z czynnej służb wojskowej ustalając tryb, terminy oraz jednostki właściwe do przekazywania do tego organu zwaloryzowanych składek, reguluje jedynie zakres ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Nie uwzględnia ustalonego w ustawie ubezpieczenia chorobowego. Wydaje się, że w świetle omawianej sprawy można mówić o luce prawnej. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-07-26
Opis odpowiedzi:

Minister Pracy i Polityki Społecznej (26.07.2013 r.) nie zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym w wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich i poinformował, że przepis art. 6a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin stanowi, że jeżeli żołnierz zwolniony z czynnej służby nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłaconego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, od którego nie odprowadzono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przekazuje się do ZUS składki za ten okres przewidziane w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Składki przekazuje się także wtedy, gdy żołnierz spełnia jedynie warunki do nabycia prawa do wojskowej renty inwalidzkiej, z tym że wówczas przekazanie składek następuje na jego wniosek. Minister nie podzielił opinii, że regulacje obowiązujące w omawianym zakresie są niewystarczające, ponieważ za osoby zwolnione z zawodowej służby powinna być opłacana także składka na ubezpieczenie chorobowe w celu zapewnienia prawa do zasiłku chorobowego za okres po zwolnieniu ze służby. Z ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wynika, że w okresie zwolnienia od zajęć służbowych z powodu choroby żołnierz zawodowy otrzymuje uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, należne na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Żołnierzowi zwalnianemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje odprawa, mogąca wynosić nawet do 600% uposażenia należnego w ostatnim dniu służby. Ponadto zwolnionemu żołnierzowi przysługują należności wymienione w art. 95 ww. ustawy, w tym dodatkowe uposażenie roczne za rok, w którym nastąpiło zwolnienie ze służby.