Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz D. B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w S., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S z dnia 2013-06-21.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/725788/13/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-06-21
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz D. B. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w S., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w S.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie przepisów prawa karnego procesowego, to jest art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 440 k.p.k. polegające na zaniechaniu dokonania przez Sąd Okręgowy w S. wszechstronnej kontroli odwoławczej z przekroczeniem granic zaskarżenia i podniesionych w apelacji obrońcy zarzutów, w następstwie czego doszło do rażąco niesprawiedliwego utrzymania w mocy wyroku Sądu I instancji wydanego z naruszeniem prawa karnego materialnego, to jest art. 64 § 1 k.k., poprzez zastosowanie tego przepisu, pomimo braku ustawowych przesłanek do przyjęcia, że D. B. popełnił zarzucany czyn w warunkach powrotu do przestępstwa w nim określonych. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w S. i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2013-08-08
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 08.08.2013 r., sygn. akt III KK 228/13).