Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichZgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu administracyjnym z odwołania L. W. od decyzji Starosty w sprawie o ustalenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla L. W. prowadzącego działalność gospodarczą z dnia 2013-06-18.

Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/713943/12/V/1003.9 RZ
Data sprawy:
2013-06-18
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Zgłoszenie udziału Rzecznika Praw Obywatelskich w postępowaniu administracyjnym z odwołania L. W. od decyzji Starosty w sprawie o ustalenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla L. W. prowadzącego działalność gospodarczą.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, a także o określenie dla L.W. dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dziennej i w porze nocnej oraz określenie wymagań mających na celu nieprzekraczanie poza zakładem należącym do przedsiębiorcy L.W. dopuszczalnych poziomów hałasu.

Zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska, w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu ustala się dopuszczalne poziomy hałasu zarówno w porze dziennej, jak i nocnej. W niniejszej sprawie Starosta stwierdził przekroczenie poziomu hałasu w porze dziennej, zaś wobec nieprowadzenia przez przedsiębiorcę działalności w porze nocnej, nie stwierdził przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w porze nocnej. W ocenie Rzecznika, Starosta był zobowiązany ustalić dopuszczalne poziomy hałasu w porze dziennej i w porze nocnej.

 


Data odpowiedzi:
2013-08-23
Opis odpowiedzi:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze (decyzja z dnia 23 sierpnia 2013 r.) uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.