Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oddalającego apelację powódki od wyroku Sądu Rejonowego w B. wydanego w sprawie z powództwa przeciwko pracodawcy o zapłatę z dnia 2013-06-04.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO SĄDU PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W BIAŁYMSTOKU
Sygnatura:
RPO/682686/11/III/803.1 RZ
Data sprawy:
2013-06-04
Rodzaj sprawy:
skarga o stwierdz.niezgodn.z prawem prawomocnego orzeczenia (pr. pracy) (SNP)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oddalającego apelację powódki od wyroku Sądu Rejonowego w B. wydanego w sprawie z powództwa przeciwko pracodawcy o zapłatę.

Sąd Okręgowy oparł uzasadnienie wyroku na stanowisku, że art. 80 Kodeksu pracy (k.p.) stanowi podstawę do pozbawienia powódki prawa do wynagrodzenia w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, ponieważ w świetle przeciwskazań do pracy w porze nocnej nie mogła ona podjąć pracy na stanowisku dozorcy. Skutkiem takiego zastosowania art. 80 k.p. było jednostronne oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu powódki z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę bez prawa do wynagrodzenia. Ryzyko niezapewnienia pracy powódce w okresie wypowiedzenia umowy o pracę na innym stanowisku obciąża pracodawcę i nie może, w opinii Rzecznika, zostać przerzucone na pracownika. Przeciwskazania pracy w godzinach nocnych wykluczały pracę powódki na stanowisku dozorcy, ale nie mogą być uznane za tożsame z brakiem gotowości powódki do pracy na innym stanowisku pracy, tym bardziej, że powódka zgłaszała gotowość takiej pracy. Ta okoliczność wskazuje, że art. 80 k.p. nie może znaleźć zastosowania, ponieważ powódce przysługiwało wynagrodzenie z art. 81 § 1 k.p. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia.