Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie praktyki umieszczania osób nietrzeźwych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w jednostkach organizacyjnych Policji z dnia 2013-07-18.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Sygnatura:
RPO/690709/11/II/715 RZ
Data sprawy:
2013-07-18
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie praktyki umieszczania osób nietrzeźwych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w jednostkach organizacyjnych Policji.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich co roku badanych jest kilkadziesiąt zdarzeń nadzwyczajnych, do jakich doszło w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w jednostkach organizacyjnych Policji. W szczególności analizowane są przypadki zgonów osób doprowadzonych do takich pomieszczeń w celu wytrzeźwienia. PdOZ nie są przygotowane do opieki nad osobami nietrzeźwymi, bowiem nie zatrudniają lekarza, który mógłby udzielić doraźnej profesjonalnej pomocy medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Z korespondencji z Komendantem Głównym Policji wynika, iż rozważano zapewnienie osobom umieszczonym w PdOZ całodobowej opieki medycznej, jednakże byłoby to zbyt kosztowne, na co w budżecie Policji nie przewiduje się środków finansowych. Przerzucanie na Policję obowiązku sprawowania opieki nad osobami nietrzeźwymi jest problemem systemowym, wynikającym z braku regulacji ustawowej, która zobowiązywałaby jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia izb wytrzeźwień w miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców. W praktyce izby wytrzeźwień funkcjonują jeszcze tylko w dużych miastach. W związku z takim stanem rzeczy, który utrzymuje się od kilku lat, izby wytrzeźwień powinny zostać zmodernizowane i przekształcone w wyspecjalizowane jednostki, które będą łączyć w sobie funkcje izby wytrzeźwień, ośrodka terapeutycznego i placówki pomagającej rodzinie. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-08-27
Opis odpowiedzi:

Minister Spraw Wewnętrznych (27.08.2013 r.) przedstawił stanowisko, zgodnie z którym osoby nietrzeźwe powinny być umieszczane w wyspecjalizowanych placówkach, które dysponują profesjonalnie przygotowanym personelem medycznym, zapewniającym całodobową opiekę, a także odpowiednim wyposażeniem. Pomieszczenia policyjne przeznaczone dla osób zatrzymanych warunków tych nie spełniają. W ocenie zarówno Komendy Głównej Policji, jak i MSW obecne rozwiązanie, umożliwiające umieszczanie osoby nietrzeźwej w PdOZ, powinno mieć charakter doraźny i funkcjonować jedynie do czasu utworzenia w całym kraju sieci wyspecjalizowanych placówek, które zapewniałyby odpowiednią pomoc osobom nietrzeźwym. Omawiane kwestia wymaga zmian systemowych dlatego także, kontynuując podejmowane już działania Ministerstwo Spraw Wewnętrznych skieruje do Ministra Zdrowia, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Finansów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich stosowne wystąpienie opisujące problematykę omawianą w ramach prowadzonych w resorcie prac.