Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad i trybu wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa z dnia 2013-07-24.

Adresat:
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY
Sygnatura:
RPO/677078/11/V/627.1 RZ
Data sprawy:
2013-07-24
Rodzaj sprawy:
wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów z Konstytucją(TKZ)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasad i trybu wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Przedmiotem wniosku jest zarządzenie Ministra Skarbu Państwa Nr 45 z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz rad nadzorczych innych podmiotów prawnych nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa. Zakwestionowany akt prawny budzi wątpliwości co do zgodności z art. 93 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, przede wszystkim z tego powodu, że został wydany bez podstawy prawnej, jak również reguluje prawa i obowiązki obywateli - uczestników konkursu, których nie łączy żaden stosunek wewnętrzny z organem, który wydał zarządzenie. Akty prawa wewnętrznego (uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów) mogą zostać wydane wyłącznie na podstawie ustawy oraz nie mogą być adresowane do podmiotu, który nie podlega organowi wydającemu te akty. Jeśli prawodawca zamierza unormować sytuację prawną obywateli, powinien uczynić to w akcie normatywnym stanowiącym źródło prawa powszechnie obowiązującego. W zakwestionowanym zarządzeniu zostały wskazane przepisy ustaw, które nie stanowią podstawy prawnej do wydania przez Ministra Skarbu Państwa zarządzenia o zasadach i trybie dokonywania doboru kandydatów do składu rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ponadto Zarządzenie Nr 45 dotyczy przede wszystkim kandydatów nie będących pracownikami Ministerstwa Skarbu Państwa, a tym samym wkracza w materię zastrzeżoną dla przepisów powszechnie obowiązujących.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: