Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie uregulowań zawartych w ustawie - Prawo łowieckie z dnia 2013-07-26.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/726315/13/I/103.3 RZ
Data sprawy:
2013-07-26
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie uregulowań zawartych w ustawie - Prawo łowieckie.
Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał ostatnio wiele skarg dotyczących przepisów ustawy - Prawo łowieckie, uchwalonej jeszcze przed wejściem w życie Konstytucji RP z 1997 r. Polski Związek Łowiecki posiada wyłączność prowadzenia gospodarki łowieckiej. Osoby zamierzające prowadzić działalność łowiecką i polowania zmuszone są ubiegać się o członkostwo w PZŁ. Zgodnie z ustawą, obywatel polski przebywający za granicą z zamiarem stałego pobytu, niebędący członkiem PZŁ, może wykonywać polowanie po wykupieniu polowania u przedsiębiorcy, albo na podstawie zgody Ministra Środowiska. Regulacja różnicuje sytuację obywateli polskich przebywających za granicą z zamiarem stałego pobytu i pozostałych obywateli polskich w sposób, który budzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją. Warunkiem uzyskania uprawnienia do wykonywania polowania, uprawniającego do odstrzału zwierząt łownych, jest odbycie stażu w kole łowieckim lub ośrodku hodowli zwierzyny. Ustawa nie precyzuje trybu, w jakim następuje odbycie stażu. Stanowi o tym dopiero Statut PZŁ, co nie spełnia standardów konstytucyjnych. Kolejne wątpliwości dotyczą rozwiązania dopuszczającego utworzenie obwodu łowieckiego obejmującego nieruchomość prywatną, wbrew woli jej właściciela. O ograniczeniu prawa własności decyduje w tym przypadku nie ustawa, lecz uchwała sejmiku województwa. Rzecznik Praw Obywatelskich prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie potrzeby nowelizacji Prawa łowieckiego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-08-20
Opis odpowiedzi:

Minister Środowiska (20.08.2013 r.) wyjaśnił, że gospodarka łowiecka prowadzona jest w ponad 4700 obwodach łowieckich przez dzierżawców lub zarządców. Obecnie PZŁ jest zarządcą zaledwie kilkudziesięciu obwodów łowieckich. Ustawa Prawo łowieckie wprowadza przymus wydzierżawienia obwodu łowieckiego przez PZŁ wyłącznie w przypadku jeśli żadne koło łowieckie nie jest zainteresowane jego dzierżawą. Zdaniem Ministra nie sposób podzielić do końca opinii, że ustawa Prawo łowieckie pozostawia szeroki zakres swobody Polskiemu Związku Łowieckiemu w zakresie normowania wymogów członkostwa w Związku. Wymagania wobec kandydata wynikają wprost z ustawy Prawo łowieckie. Minister Środowiska nie podzielił również wątpliwości dotyczących wykonywania w Polsce polowań przez obywateli polskich przebywających na stałe za granicą. W kwestii odbywania stażu łowieckiego Minister zapewnił, że zostaną podjęte stosowne kroki legislacyjne w celu obligatoryjnego umożliwienia odbycia stażu, przy okazji nowelizacji ustawy - Prawo łowieckie. Odnosząc się do kwestii tworzenia obwodu łowieckiego obejmującego nieruchomość prywatną wbrew woli właściciela, Minister Środowiska wyjaśnił, że zabieg włączenia nieruchomości do konkretnego obwodu łowieckiego ma charakter porządkowy (administracyjny) ze względu na ochronę środowiska. Podział na obwody łowieckie, jak i wydzierżawienie prawa do wykonywania polowania na nich, nie wpływa na istotę wykonywania prawa własności. Natomiast jeżeli w trakcie polowania dojdzie do wyrządzenia szkody, wykonujący polowanie ponoszą za nie odpowiedzialność. Ustawodawca wprowadził wymóg uzyskania zgody właściciela, posiadacza lub zarządcy gruntu na pewne zabiegi mające wpływ na wykonywanie prawa własności, stąd np. wznoszenie urządzeń łowieckich bez uprzedniej zgody właściciela byłoby działaniem bezprawnym. Obecnie trwają prace nad rządową wersją nowelizacji ustawy Prawo łowieckie, niezależnie od inicjatywy poselskiej i senackiej.