Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podstawy opodatkowania wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 2013-07-29.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/725990/13/V/620.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-29
Rodzaj sprawy:
wniosek do NSA o wykładnię przepisów (WPA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podstawy opodatkowania wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: Czy w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2009 r., w przypadku dokonania czynności powodującej powstanie obowiązku podatkowego na gruncie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, polegającej na wniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego, nie stanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, podstawą opodatkowania tego aportu będzie suma nominalnej wartości udziałów stanowiąca kwotę należną w rozumieniu art. 29 ust. 1 tej ustawy, czy też wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku, stosownie do art. 29 ust. 9 tej ustawy?

W obecnie obowiązującym stanie prawnym, wnoszenie aportów do spółek prawa handlowego i cywilnego podlega - co do zasady - opodatkowaniu podatkiem od towarów usług na zasadach ogólnych, jeśli wnoszącym aport jest podatnik VAT. Wniesienie wkładu niepieniężnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdy przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. W ocenie Rzecznika, w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a więc czynności dla której nie jest określana cena, podstawą opodatkowania tego aportu, gdy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług powstaje obowiązek podatkowy w odniesieniu do tej czynności, w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2009 r., będzie wartość rynkowa towarów lub usług pomniejszona o kwotę podatku.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: