Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz Tomasza S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W z dnia 2012-11-19.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/709380/12/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2012-11-19
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz Tomasza S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca rażące naruszenie prawa karnego procesowego, to jest art. 113 k.p.k. w związku z art. 38 § 1 k.p.w., polegające na niepodpisaniu orzeczenia przez sędziego orzekającego w sprawie, co stanowi bezwzględną podstawę uchylenia określoną w art. 104 § 1 pkt 2 in fine k.p.w. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego i przekazanie sprawy temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

 


Data odpowiedzi:
2012-11-19
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 21 lutego 2013 r., sygn. akt V KK 442/12).