Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Finansów w sprawie stosowania zwolnień od podatku VAT dla usług z zakresu opieki medycznej z dnia 2013-08-02.

Adresat:
MINISTERSTWO FINANSÓW
Sygnatura:
RPO/674861/11/V/620.2 RZ
Data sprawy:
2013-08-02
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie stosowania zwolnień od podatku VAT dla usług z zakresu opieki medycznej.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług przewidują stosowanie zwolnień dla usług z zakresu opieki medycznej. Rzecznik Praw Obywatelskich analizował interpretacje indywidualne Dyrektorów Izb Skarbowych dotyczące przepisu ustawy o podatku od towarów i usług, który przewiduje takie zwolnienie. W jednej z interpretacji stwierdzono, że warunkiem uznania za zwolnione od podatku usług zakwaterowania i wyżywienia świadczonych przez szpitale osobom towarzyszącym hospitalizowanym pacjentom jest wpis w karcie pacjenta zalecenia lekarskiego o konieczności obecności tych osób ze względów terapeutycznych. Ministerstwo Finansów potwierdziło prawidłowość tego stanowiska. Zawarcie w historii choroby jednoznacznego zalecenia lekarskiego ma znaczenie dowodowe, bowiem usuwa wątpliwości co do charakteru usługi. Wpis w historii choroby stanowi dowód wskazujący na ścisły związek z usługami opieki medycznej usług zakwaterowania i wyżywienia świadczonych przez szpitale osobom towarzyszącym hospitalizowanym pacjentom. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, gdy historia choroby nie będzie zawierała zapisu o konieczności obecności opiekunów. Mogą wówczas powstać wątpliwości co do interpretacji omawianego zwolnienia. Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera postanowień wskazujących na rozstrzygające znaczenie zalecenia lekarskiego wpisanego do historii choroby, dla objęcia zwolnieniem usług świadczonych przez szpitale osobom towarzyszącym pacjentom. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się o zajęcie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-09-09
Opis odpowiedzi:

Minister Finansów (03.09.2013 r.) wskazał, że przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjent ma prawo do obecności osoby bliskiej na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizowanie przez pacjenta prawa do obecności osób bliskich nie stanowi automatycznie podstawy zastosowania wobec usług na rzecz tych osób zwolnienia z opodatkowania VAT. Minister Finansów podtrzymuje stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 16 czerwca 2011 r. do Rzecznika Praw Pacjenta o braku podstaw do objęcia zwolnieniem od podatku VAT usług związanych z pobytem w szpitalu osób najbliższych pacjenta, o ile nie jest to niezbędne dla osiągnięcia celu terapeutycznego wobec hospitalizowanego pacjenta. O tym, jakie okoliczności muszą być spełnione, aby cel terapeutyczny został osiągnięty, decyduje lekarz, zatem jeżeli uzna on, że realizowane przez pacjenta prawo do pobytu osoby bliskiej jest istotne w procesie terapeutycznym, wówczas należy uznać usługę szpitala na rzecz osoby bliskiej jako ściśle związaną z usługą podstawową wykonywaną na rzecz pacjenta. Informacja o takim zaleceniu powinna co do zasady wynikać z historii choroby pacjenta. Minister Finansów nie dostrzega konieczności dodatkowego doprecyzowania tej kwestii w regulacjach ustawy o VAT. Jeżeli w toku prowadzonych analiz stanowisk organów wydających interpretacje indywidualne w tym przedmiocie potwierdzi się występowanie rozbieżności w omawianym zakresie, Minister Finansów podejmie stosowne działania mające na celu ich wyeliminowanie.