Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w sprawie dostosowania treści publikowanych w serwisach internetowych Ministerstwa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z dnia 2013-08-05.

Adresat:
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Sygnatura:
RPO/743972/13/I/120.1 RZ
Data sprawy:
2013-08-05
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:
Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w sprawie dostosowania treści publikowanych w serwisach internetowych Ministerstwa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Rzecznik Praw Obywatelskich porusza w wystąpieniu problem dostępności treści publikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz dostosowania ich do specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pojawiła się informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa 2014-2020. Zamieszczono również komunikat, że jedynym narzędziem do zgłaszania opinii, propozycji i uwag dotyczących przedmiotowego projektu jest formularz zgłaszania uwag on-line. Niestety, formularz nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Innym przykładem niedostosowania przekazu informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami są opublikowane na podstronie MRR dokumenty w sprawie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W innym serwisie MRR opublikowane zostały w postaci pliku pdf Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumenty te są całkowicie niedostępne dla osób z niepełnosprawnościami, gdyż nie istnieje możliwość przeszukiwania pliku. Zaniepokojenie budzi fakt, że do uczestnictwa we wspomnianych konsultacjach zachęca się również osoby niepełnosprawne. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, jakiego rodzaju działania w celu dostosowania publikowanych w serwisach internetowych Ministerstwa treści do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostały już podjęte oraz jakie są planowane w przyszłości.
 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-08-12
Opis odpowiedzi:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (12.08.2013 r.) poinformował, że dokumenty wymienione w wystąpieniu Rzecznika zostaną zastąpione lub uzupełnione wersjami dostępnymi dla oprogramowania wspomagającego, a do osób umieszczających treści na portalach resortu ponownie zostanie skierowana informacja o obowiązku publikacji wersji dokumentów dostępnych dla czytników ekranu. W zakresie technologicznym do umów zawieranych przez resort zostały wprowadzone zapisy umożliwiające dostosowanie lub gwarantujące wypełnianie, w przypadku budowy nowych narzędzi, wytycznych WCAG 2.0 na poziomach wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.
W przypadku strony głównej MRR zidentyfikowane błędy są obecnie poprawiane, a termin realizacji tego zadania to 31 sierpnia 2013 r. Ponadto w 2014 r. planowana jest zmiana architektury informacji oraz graficznego interfejsu użytkownika strony resortu, co pozwoli na wprowadzenie nowej struktury kodu strony i zapewni jej większe dostosowanie dla osób niepełnosprawnych. Ponadto MRR jest w trakcie wyłaniania wykonawcy, który przeprowadzi audyt stron internetowych MRR pod kątem zgodności z wymaganiami WCAG 2.0, a także będzie wspierał resort merytorycznie w zakresie opiniowania dokumentacji analityczno-projektowej i odbiorze prac w tym w testach akceptacyjnych. Poza tym w Ministerstwie trwają prace nad nowymi szablonami stron internetowych dla programów operacyjnych realizowanych w przyszłej perspektywie finansowej.
Resort zarządza grupą ponad 220 redaktorów, nie tylko pracowników Ministerstwa, ale również Urzędów Marszałkowskich czy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Dla tych osób prowadzone są szkolenia obejmujące tematykę dostępności stron internetowych, przekazywane są na bieżąco materiały oraz przypomnienia, jak ważne jest zapewnienie dostępności stron o Funduszach Europejskich dla osób z dysfunkcjami.