Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienia uchwały Rady Miasta P. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto P z dnia 2013-07-17.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE ZA POPŚREDNICTWEM RADY MIASTA PŁOCKA
Sygnatura:
RPO/729346/13/IV/501.6 RZ
Data sprawy:
2013-07-17
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
wycofanie skargi przez RPO ( TKZ,SK, PS,PA)
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienia uchwały Rady Miasta P. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto P.

Osoby spełniające ustawowe przesłanki do ubiegania się o pomoc mieszkaniową od gminy, tj. będący mieszkańcami gminy o niskich dochodach i niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, zostali wyłączeni w zaskarżonym § 3 ust. 1 uchwały z możliwości ubiegania się o wynajęcie mieszkania z zasobu komunalnego, jeżeli np. posiadają zadłużenie czynszowe. Także osoby bezdomne, spełniające kryterium dochodowe, lecz eksmitowane na mocy wyroku sądu z lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w okresie ostatnich 5 lat przed dniem złożenia wniosku oraz osoby objęte wyrokiem eksmisyjnym zamieszkujące w dotychczas zajmowanym lokalu komunalnym, nie mogą ubiegać się o wynajęcie mieszkania z zasobu komunalnego. Kolejny zaskarżony przepis uzależnia możliwość wynajmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, który nie jest lokalem socjalnym, od braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego. Jest to niezgodne z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tylko bowiem w przypadku lokalu socjalnego ustawowym kryterium uzyskania prawa najmu jest brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. Rzecznik zaskarża ponadto dwa przepisy uchwały, które zawężają w sposób niezgodny z ustawą krąg mieszkańców gminy uprawnionych do ubiegania się o pomoc mieszkaniową z zasobów gminy. Takie wykluczenie narusza również konstytucyjną zasadę legalności oraz zasadę równości wobec prawa i w sposób niedopuszczalny dyskryminuje niektórych mieszkańców gminy.

 


Data odpowiedzi:
2013-12-20
Opis odpowiedzi: