Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie uchwały Rady Miejskiej w P. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej P z dnia 2013-07-25.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W RZESZOWIE ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU
Sygnatura:
RPO/697548/12/IV/501.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-25
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie uchwały Rady Miejskiej w P. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej P.

Kwestionowany przepis § 6 ust. 1 pkt 1 uchwały przewiduje odmowę wynajęcia lokalu osobom spełniającym warunki zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego, jeżeli przysługuje im prawo własności lokalu lub budynku mieszkalnego, a w przypadku małżonków, także wtedy, jeżeli choćby jednemu z nich przysługuje tytuł prawny do innego lokalu. Wielokrotnie zdarza się, że lokal (dom), co do którego dana osoba ma tytuł prawny, nie nadaje się w ogóle do zamieszkania. Dotyczy to przede wszystkim lokali zrujnowanych lub takich, które nie spełniają podstawowych standardów sanitarnych. W takiej sytuacji, zdaniem Rzecznika, bezpodstawne jest arbitralne - automatyczne pozbawienie pomocy mieszkaniowej ze strony gminy, bez zbadania, czy wnioskodawca może zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe w lokalu lub budynku, do którego posiada tytuł prawny. Tylko w przypadku lokalu socjalnego ustawowym kryterium uzyskania prawa najmu jest brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. Uzależnienie możliwości wynajmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, który nie jest lokalem socjalnym, od braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, jest niezgodne z postanowieniami ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ponadto zaskarżony przepis jest niezgodny z art. 94 Konstytucji RP, który stanowi, że organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów, a także z konstytucyjną zasadą legalizmu i zasadą równości wobec prawa.

 


Data odpowiedzi:
2013-11-14
Opis odpowiedzi:
Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. akt II SA/Rz 849/13).