Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz D. O. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B., którym zmieniono wyrok Sądu Rejonowego w B z dnia 2013-07-18.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/687141/11/II/203.2 RZ
Data sprawy:
2013-07-18
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz D. O. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w B., którym zmieniono wyrok Sądu Rejonowego w B.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 427 § 2 k.p.k. a contrario w związku z art. 109 § 2 k.p.w. poprzez nierozpoznanie sprawy w granicach środka odwoławczego wywiedzionego osobiście przez obwinioną i zaniechanie totalnej kontroli zaskarżonego orzeczenia Sądu I instancji, co skutkowało utrzymaniem w mocy wyroku Sądu I instancji w części co do winy, a zmianą jedynie w części co do kary, pomimo że wyrok ten był obarczony rażącym naruszeniem prawa materialnego polegającym na błędnym zastosowaniu art. 107 k.w. w sytuacji, gdy działanie przypisane obwinionej nie wyczerpywało znamion tego wykroczenia. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi uchylenie zaskarżonego wyroku Sądu Okręgowego w B. i zmienionego nim wyroku Sądu Rejonowego w B. oraz uniewinnienie obwinionej od przypisanego jej wykroczenia.

 


Data odpowiedzi:
2013-09-04
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 4 września 2013 r., sygn. akt III KK 275/13).