Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie korzystania z posług duszpasterskich przez pacjentów przebywających w hospicjach z dnia 2013-08-23.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/746061/13/I/104 RZ
Data sprawy:
2013-08-23
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:
Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie korzystania z posług duszpasterskich przez pacjentów przebywających w hospicjach.
Do Rzecznika Praw Obywatelskich napływają sygnały dotyczące braku posług duszpasterskich w niektórych zakładach służby zdrowia. Konstytucja RP zapewnia każdemu wolność sumienia i religii. Wolność religii obejmuje także prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują. Staje się to szczególnie ważne dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, czasem zagrażającej życiu i zdrowiu. Pacjenci przebywający w szpitalach mają prawo do opieki duszpasterskiej. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia szpital jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania. Ustawa o działalności leczniczej nie wymienia jednoznacznie hospicjów wśród podmiotów leczniczych, ale przewiduje, że stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, udziela się także w hospicjach. Powstaje na tym tle wątpliwość, czy hospicja mają prawo do zatrudniania kapelanów mogących świadczyć posługi religijne dla chorych, znajdujących się bardzo często w ciężkim stanie zdrowia. Dla osób tych opieka duchownego i posługa religijna może mieć istotne znaczenie. Wydaje się więc niezbędne jednoznaczne objęcie hospicjów przepisami dopuszczającymi zatrudnienie kapelana szpitalnego. Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie, a także przedstawienie informacji o aktualnej sytuacji dotyczącej zapewnienia świadczenia posług religijnych w zakładach służby zdrowia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2013-09-18
Opis odpowiedzi:

Minister Zdrowia (18.09.2013 r.) w stanowisku przedstawionym w porozumieniu z Rzecznikiem Praw Pacjenta stwierdził, że obowiązujący stan prawny w wystarczającym stopniu zabezpiecza prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej. Obowiązujące regulacje prawne nakładają na podmiot udzielający świadczeń obowiązek ponoszenia kosztów realizacji tego prawa. Opieka duszpasterska w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych jest wykonywana w różnych formach. Sam fakt braku zatrudnienia kapelana w hospicjum stacjonarnym nie przesądza o naruszeniu prawa pacjenta do opieki duszpasterskiej. Rzecznik Praw Pacjenta poinformował jednocześnie, że żaden z wniosków przesłanych do niego w 2013 roku, w których zostało uprawdopodobnione naruszenie prawa pacjenta, nie dotyczył prawa do opieki duszpasterskiej w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w hospicjum.