Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz J. K. i I. K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W z dnia 2013-07-26.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/712906/12/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-26
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz J. K. i I. K. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w W.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 387 § 2 k.p.k., polegające na uwzględnieniu wniosku oskarżonych o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie im określonych kar bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, pomimo iż okoliczności sprawy, w szczególności mające wpływ na określenie wysokości realnie istniejącej szkody, w kontekście możliwości prawnej orzekania o obowiązku jej naprawienia, budziły wątpliwości. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Rejonowego w W. i przekazanie mu sprawy do ponownego rozpoznania.