Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz F. S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w J z dnia 2013-07-29.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/716263/12/II/203.1.4 RZ
Data sprawy:
2013-07-29
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz F. S. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w J.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mające istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k., polegające na zaniechaniu wyznaczenia oskarżonemu obrońcy z urzędu, pomimo powziętych przez sąd uzasadnionych wątpliwości co do stanu poczytalności oskarżonego, skutkujących dopuszczeniem oraz przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłych psychiatrów, a więc w sytuacji, kiedy udział obrońcy był obligatoryjny, co stanowi bezwzględną przyczynę odwoławczą określoną w art. 439 § 1 pkt 10 k.p.k. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w J. do ponownego rozpoznania.