Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Sądu Rejonowego w W. o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego w W. w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku z dnia 2013-07-25.

Adresat:
SĄD REJONOWY
Sygnatura:
RPO/709016/12/IV/401 RZ
Data sprawy:
2013-07-25
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wniosek do Sądu Rejonowego w W. o zmianę postanowienia Sądu Rejonowego w W. w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.

Sąd stwierdził w postanowieniu, że spadek nabył w całości syn spadkodawcy, na podstawie testamentu notarialnego. Zdaniem Rzecznika testament nie zawiera powołania spadkobiercy, a jedynie rozrządzenie spadkodawcy w zakresie ustanowienia zapisu testamentowego. W przedmiotowej sprawie brak jest podstaw do przyjęcia dziedziczenia testamentowego. W realiach sprawy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku zgodnie z prawem winno potwierdzić porządek dziedziczenia ustawowego po zmarłym. Sąd uchybił swemu obowiązkowi ustalenia z urzędu kręgu podmiotów dochodzących do dziedziczenia po danym spadkodawcy. W następstwie wydania przedmiotowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku doszło do naruszenia przysługującego uczestnikom konstytucyjnego prawa do dziedziczenia, ponieważ osoby, które w świetle obowiązującego prawa są spadkobiercami zostały mocą tego orzeczenia pozbawione prawa do spadku. Doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem wymaga ponownej analizy materiału dowodowego zebranego w sprawie i dokonania oceny prawnej w kierunku zmiany wydanego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku tak, by orzeczenie sądu odpowiadało prawu materialnemu.