Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz A. L. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w K z dnia 2013-07-29.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/715511/12/II/203 RZ
Data sprawy:
2013-07-29
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz A. L. od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w G., utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego w K.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca rażące i mogące mieć istotny wpływ na jego treść naruszenie art. 433 § 1 k.p.k. w związku z art. 440 k.p.k., polegające na zaniechaniu dokonania przez Sąd Okręgowy w G. wszechstronnej kontroli odwoławczej z przekroczeniem granic zaskarżenia i podniesionych w apelacji oskarżonego i jego obrońcy zarzutów, w następstwie czego doszło do rażąco niesprawiedliwego utrzymania w mocy wyroku Sądu I instancji, którym na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeczono o obowiązku naprawienia szkody, mimo że jednocześnie została ona naprawiona. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego w G. w zaskarżonej części oraz utrzymanego nim w mocy, w tym zakresie, orzeczenia Sądu Rejonowego w K.

 


Data odpowiedzi:
2013-09-04
Opis odpowiedzi:

Kasacja uwzględniona (wyrok z dnia 4 września 2013 r., sygn. akt III KK 293/13).