Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKasacja na rzecz C. B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K z dnia 2013-07-30.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/667595/11/II/203.1.8 RZ
Data sprawy:
2013-07-30
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Kasacja na rzecz C. B. od prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w K.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące naruszenie prawa procesowego, to jest art. 387 § 2 k.p.k., polegające na uznaniu, że istnieją podstawy do uwzględnienia wniosku oskarżonego o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu kary bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, mimo że niewyjaśnione zostały: okoliczności mające wpływ na prawidłowość orzekania o winie, bowiem z jednej strony sąd stwierdził, że w okresie od 10 lutego 2003 r. do dnia 13 czerwca 2003 r. C. B. przebywał w zakładzie karnym, a z drugiej strony uznał go za winnego popełnienia przestępstw w tym okresie; okoliczności mające wpływ na prawidłową kwalifikację prawną, gdyż z opisu czynów przypisanych oskarżonemu wyłania się możliwość i powinność uznania ich za czyn ciągły, a zakwalifikowane zostały jako ciąg przestępstw. Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Rejonowemu w K. do ponownego rozpoznania.